Русские песни

Песня «Си пшыналъэ»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Текст песни не найден. Добавить?
Мы платим за добавление текста. Вам нужно авторизоваться, чтобы мы смогли вам заплатить
Отмена

Другие песни исполнителя:

  • сл.Б.Гедгафов пс.Джэдгъэф Б. муз.З.Афашагова мэкъ.1эфэщ1агъуэ.З. Хэт удихьэха? 1. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Дахэ псор къащ1ех. Жэщ мэзэншэу,гъуэгу сытетым, Дыгъэу къысхукъуок1. Апхуэдизк1э уи дахагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм. Ежьу: Хэт,хэт,хэт, Хэт удихьэха? Хэт и унэ,хэт и пщ1ант1э Насып1ыф1э пщ1ар? 2. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Гуэпагъ псор къащ1ех. Я нэхъ ину сыбэмп1ами, Узыу хъуар сщхьэщах. Апхуэдизк1э уи гуапагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм. Ежьу: Ежьу: 3. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Пэжагъ псори къащ1ех. Къэувы1амэ п1ыгъ сыхьэтыр, Хъун сф1ощ1 тебухуэж. Апхуэдизк1э уи пэжагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм.
  • пс.,мэкъ.Лосэн Т. студия звукозаписи Аслана Лиева. Мэздэгу къафэ. 1. Джэгу уахыхьэмэ пф1эдахэу, Къафэ щ1ык1эхэм уахоплъэ, Я пшыналъэхэм толъалъэр 1эгу. Зи къэфэгъуэхэр тырашэ, Хошэрашэри ходжагуэ, Зи джэгуэгъуэхэм уащ1оплъ я лъэгу. Ежьу: Лъапэрыфэк1э щ1ырадзэ, Къафэ к1ыхьыри ярешэ. Лъапэлъэфыри нашэщ1мэ, Къэмыфэфыми ирещ1э. Гуащэгъазэк1э тевгъазэ, Т1урыт1къафэри ирек1уэ, Закъуэкъафэк1э хэшэжи, Къафэкъуаншэк1э зывгъазэ. Зэблэк1ыгъуэхэр ныреси, Си къэфэгъуэри къызносыр. Мо уджыжьыри къэ1эгъуэм, Зэ1эпэгъуурэ теджагуэ. ****************** Сэ къэфэк1эхэм нэхъ сф1эф1у, Лъапэрисэк1э езгъажьэм. Си къэшэнри къыдашмэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. 1эгуауэк1эхэр вгъэбатэ, Мо утыкуыри симащ1эщ. Си гухэлъыри мэятэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! 2. Ди къэфэк1эхэм я гуащ1эр, Сэ зы мащ1эрэ схэлъыфтэм, Си гухэлъыри зэ бжес1эфынт. Ди зы мащ1эр куэд тщ1ыфрэ, Зэ зэхуэк1уэрэ ек1уэк1мэ, Уджэраджэурэ,Джэгужь апщий! Ежьу:
  • на земле так много дорог знаю но выбрал его одну там светлые чувства из нее я буду
  • сл.и муз.Тимур Лосан Звукозаписывающая студия Аслана Лиева Нэкъуэлэн. 1. Бжьыхьэм чэзур ирехьэкl. Сэри зэ си дыгъэр къыкъуокl. Мо щхьэкlэм щылыд мыlэрысэ, Си гуакlуэр уэ схуэгъэlэсэ. Уэ узот мы бжьыхьэм и фэплъхэр, Вагъуэ иж а пфlэфlу узэплъхэр, Дахагъэ гуашэ соублэ! Ежьу. Нэкъуэлэн сыхуозэри Си къэшэнщ жызоlэрэ Дыкъафэн щlыдодзэри Дыунэнщ жыдоlэрэ Дыпсоун щlыдодзэри Хъуапсэ ин дыхуокlуэрэ Фlыгъуэ псом дыхешэри Дыгъэ шыр къытхуопсыр!!! 2. Дыгъэр зи нэгум къыщепс, Сегъэнэху,уи плъэкlэр сфlэфlыпсщ. Си нэхур уогъэщ узиlэхукlэ, Мыункlыфlыу къаблэ сыпсоухукlэ. Нэкъуэлэн си гущхьэм щошэсри, Нэкъуэлэн си гущlэм щопсыхыр Дахагъэ гуашэ доублэ! Ежьу: