Русские песни

Песня «Дэнэ ущыIэ си нэ дахэ»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

пс.Иуан В.
мэкъ.Иуан Б.

Дэнэ ущы1э си нэ дахэ

1.
Си нэгум уэ укъыщ1ыхьауэ,
Блэк1а ди гъащ1эм согъэзэж.
Псы 1уфэ щхъуант1эм сы1ухьауэ,
Уи нэгу аргуэру зэ соплъэж.

Ежьу:
favicon
ravnovesie.house
Перейти
Дэнэ ущы1э си нэ дахэ,
Сэ услъагъуну си гу къихьащ.
Укъилъыхъуэну псэм ф1эдахэр,
Си гущ1эр гъуэгум нытехьащ.

2.
Къыщ1ож жыг лъабжьэим псынэ щ1ы1эу,
Щ1алэгъуэ дахэу блэлъэтар.
Къыхощ псы блэжым уи сурэту,
Си лъагъуныгъэ блэлъэтар.

Ежьу: