Русские песни

Песня «Dana ushia si na daha»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

пс.Иуан В.
мэкъ.Иуан Б.

Дэнэ ущы1э си нэ дахэ

1.
Си нэгум уэ укъыщ1ыхьауэ,
Блэк1а ди гъащ1эм согъэзэж.
Псы 1уфэ щхъуант1эм сы1ухьауэ,
Уи нэгу аргуэру зэ соплъэж.

Ежьу:
Дэнэ ущы1э си нэ дахэ,
Сэ услъагъуну си гу къихьащ.
Укъилъыхъуэну псэм ф1эдахэр,
Си гущ1эр гъуэгум нытехьащ.

2.
Къыщ1ож жыг лъабжьэим псынэ щ1ы1эу,
Щ1алэгъуэ дахэу блэлъэтар.
Къыхощ псы блэжым уи сурэту,
Си лъагъуныгъэ блэлъэтар.

Ежьу:

Другие песни исполнителя:

  • Уо си адэжь пщlантlэ гущэм Шыгур щызэщlащlэ, Си гущlэр къыщIитхъыурэ, Хэкур сагъэбгынэ. Уо-уо, о-о-ооо Истамбылым дашэ мыгъуэри, уей Уо Истамбыл гъуэгу гущэри Зэрынашэкъаши, Си къэшэну дахэри Жылэм къыдэзнауэ Уо-уо, о-о-ооо Истамбылым дашэ мыгъуэри, уей Уо си шыпхъу нэхъыщlэ гущэр Зэрыщхьэц барини Ди дей зэрыбынурэ Сэ къыскlэрыщlауэ Источник teksty-pesenok.ru Уо-уо, о-о-ооо Истамбылым дашэ мыгъуэри уей Адыгэжь бэракъ гущэри Уей, жьыбгъэм зэрехьэ Ди деж я хъыбархэри Хэт дэ къытх*ихьыну?! Уо-уо, о-о-ооо Истамбылым дашэ мыгъуэри уей
  • Адыгэ уафэ, адыгэ щlылъэ, Уэгум сихьамэ щlылъэр си плъапlэщ. Адыгэ уафэ, адыгэ щlылъэ, Уи лъахэм ситмэ дунейм сытеткъэ. Уи къалэщхьиблым зыкъырагъэщхьу Вагъуэ зэшиблыр жэщкlэ зэщlоблэр А блым ейанэу, нэхъ ебжьыфlэкlыу Си гурыфlыгъуэр адыгэ хэкукъэ. Уи губгъуэ куэщlыр пшэплъыу хэдыкlыр Тэрч къызэрокlри псыр зызэхешэр. Шым сыгъэшэси дэни сыгъакlуэ, Вагъуэ жыпlамэ дыгъэр къэсхьынкъэ. Уинэр зыдэплъэм уилъэр лъоlэсыр, Гум имылъами улъэlэсакъэ. Адыгэ уафэ, адыгэ щIылъэ, Уи лъахэм ситмэ дунейм сытеткъэ.