Русские песни

Песня «Se, Adygea sikalhyash»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

сл. О.Бжамбеева
муз. Б. Иванов
студия звукозаписи Романа Факова «Dream sound records»
Сэ адыгэу сыкъалъхуащ

1.

Адэжь щ1ыналъэм и щ1эблэ махуэр,
Напэри гуапэри яхэлъу къуохъу.
Хэкум и нэхур уэ къуодэхащ1эр,
Насыпыр уи гум щызу къыпщохъу.

favicon
acuvue.ru
Перейти
Ежьу:

Си щхьэр лъагэу къызо1этыр,
Адыгэл1ыу сыкъэхъуащ.
И хуэбагъэр и гуэпагъэр,
Си щ1ыналъэм къызитащ.
Си гури си псэри епхащ,
Сэ адыгэу сыкъалъхуащ.

2.

Бахъсэныпс уэрым и уэрэд дахэр,
Гум имык1ыжу,быдэу хыхьащ.
А уэрэдыжьым и жьгъру макъыр,
Гъащ1э мэкъамэ сэ ар схуэхъуащ.

Ежьу:

Другие песни исполнителя:

  • пс.,мэкъ.Лосэн Т. студия звукозаписи Аслана Лиева. Мэздэгу къафэ. 1. Джэгу уахыхьэмэ пф1эдахэу, Къафэ щ1ык1эхэм уахоплъэ, Я пшыналъэхэм толъалъэр 1эгу. Зи къэфэгъуэхэр тырашэ, Хошэрашэри ходжагуэ, Зи джэгуэгъуэхэм уащ1оплъ я лъэгу. Ежьу: Лъапэрыфэк1э щ1ырадзэ, Къафэ к1ыхьыри ярешэ. Лъапэлъэфыри нашэщ1мэ, Къэмыфэфыми ирещ1э. Гуащэгъазэк1э тевгъазэ, Т1урыт1къафэри ирек1уэ, Закъуэкъафэк1э хэшэжи, Къафэкъуаншэк1э зывгъазэ. Зэблэк1ыгъуэхэр ныреси, Си къэфэгъуэри къызносыр. Мо уджыжьыри къэ1эгъуэм, Зэ1эпэгъуурэ теджагуэ. ****************** Сэ къэфэк1эхэм нэхъ сф1эф1у, Лъапэрисэк1э езгъажьэм. Си къэшэнри къыдашмэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. 1эгуауэк1эхэр вгъэбатэ, Мо утыкуыри симащ1эщ. Си гухэлъыри мэятэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! 2. Ди къэфэк1эхэм я гуащ1эр, Сэ зы мащ1эрэ схэлъыфтэм, Си гухэлъыри зэ бжес1эфынт. Ди зы мащ1эр куэд тщ1ыфрэ, Зэ зэхуэк1уэрэ ек1уэк1мэ, Уджэраджэурэ,Джэгужь апщий! Ежьу:
  • сл.и муз.Тимур Лосан Звукозаписывающая студия Аслана Лиева Нэкъуэлэн. 1. Бжьыхьэм чэзур ирехьэкl. Сэри зэ си дыгъэр къыкъуокl. Мо щхьэкlэм щылыд мыlэрысэ, Си гуакlуэр уэ схуэгъэlэсэ. Уэ узот мы бжьыхьэм и фэплъхэр, Вагъуэ иж а пфlэфlу узэплъхэр, Дахагъэ гуашэ соублэ! Ежьу. Нэкъуэлэн сыхуозэри Си къэшэнщ жызоlэрэ Дыкъафэн щlыдодзэри Дыунэнщ жыдоlэрэ Дыпсоун щlыдодзэри Хъуапсэ ин дыхуокlуэрэ Фlыгъуэ псом дыхешэри Дыгъэ шыр къытхуопсыр!!! 2. Дыгъэр зи нэгум къыщепс, Сегъэнэху,уи плъэкlэр сфlэфlыпсщ. Си нэхур уогъэщ узиlэхукlэ, Мыункlыфlыу къаблэ сыпсоухукlэ. Нэкъуэлэн си гущхьэм щошэсри, Нэкъуэлэн си гущlэм щопсыхыр Дахагъэ гуашэ доублэ! Ежьу: