Русские песни Азербайджанские песни Узбекские песни

Песня «Красивая»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Текст песни не найден. Добавить?
Мы платим за добавление текста. Вам нужно авторизоваться, чтобы мы смогли вам заплатить
Отмена

Другие песни исполнителя:

  • сл.Б.Гедгафов пс.Джэдгъэф Б. муз.З.Афашагова мэкъ.1эфэщ1агъуэ.З. Хэт удихьэха? 1. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Дахэ псор къащ1ех. Жэщ мэзэншэу,гъуэгу сытетым, Дыгъэу къысхукъуок1. Апхуэдизк1э уи дахагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм. Ежьу: Хэт,хэт,хэт, Хэт удихьэха? Хэт и унэ,хэт и пщ1ант1э Насып1ыф1э пщ1ар? 2. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Гуэпагъ псор къащ1ех. Я нэхъ ину сыбэмп1ами, Узыу хъуар сщхьэщах. Апхуэдизк1э уи гуапагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм. Ежьу: Ежьу: 3. Уи ф1эщ хъужмэ,а уи нит1ым, Пэжагъ псори къащ1ех. Къэувы1амэ п1ыгъ сыхьэтыр, Хъун сф1ощ1 тебухуэж. Апхуэдизк1э уи пэжагъэр Сф1ызэхещ1эри псэм.
  • Къафэт дахащэ,1эгур мэщащэ уей. Пшынэ бзэрабзэ гук1э 1ущащэ уей. Гъэхэр уогъак1уэ,си псэр уэ уи лъыхъуак1уэщ. Уэ зырщ фо к1адэм псэк1э хуэзгъадэр,уей. Ежьу: Псэм и дахэ сыкъомыгъанэ, Си гу упэсщ1ыу,сощ1 тхьэлъанэ. Хэт ди лъахэм упэсщ1ын, Псэм ухэлъмэ ухэзмыхын, Си псэу дэхащэ, Си гухэлъ гуащэ. 2. Жэщыр хок1уатэр,мазэр хок1уадэр,уей. Уджыжь мэкъамэр къытк1эщ1ок1уатэр,уей. Уи нит1 я гъуазэу,вагъуэр схузэщ1эгъанэ, Вагъуэр щхьэцыгъуэм хызоухуанэ,уей. Ежьу: Псэм и дахэ,гухэлъ 1уданэ, Гур мэгъынанэ, ещ1ри гукъанэ. Уи лэгъунэр схузэ1ух,уи гур сэ схузэлъэ1ух, Си псэу дахащэ,си гухэлъ гуащэ.
  • сл.и муз.Тимур Лосан Звукозаписывающая студия Аслана Лиева Нэкъуэлэн. 1. Бжьыхьэм чэзур ирехьэкl. Сэри зэ си дыгъэр къыкъуокl. Мо щхьэкlэм щылыд мыlэрысэ, Си гуакlуэр уэ схуэгъэlэсэ. Уэ узот мы бжьыхьэм и фэплъхэр, Вагъуэ иж а пфlэфlу узэплъхэр, Дахагъэ гуашэ соублэ! Ежьу. Нэкъуэлэн сыхуозэри Си къэшэнщ жызоlэрэ Дыкъафэн щlыдодзэри Дыунэнщ жыдоlэрэ Дыпсоун щlыдодзэри Хъуапсэ ин дыхуокlуэрэ Фlыгъуэ псом дыхешэри Дыгъэ шыр къытхуопсыр!!! 2. Дыгъэр зи нэгум къыщепс, Сегъэнэху,уи плъэкlэр сфlэфlыпсщ. Си нэхур уогъэщ узиlэхукlэ, Мыункlыфlыу къаблэ сыпсоухукlэ. Нэкъуэлэн си гущхьэм щошэсри, Нэкъуэлэн си гущlэм щопсыхыр Дахагъэ гуашэ доублэ! Ежьу: