Русские песни Азербайджанские песни Узбекские песни

Песня «Dahasha»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Къафэт дахащэ,1эгур мэщащэ уей.
Пшынэ бзэрабзэ гук1э 1ущащэ уей.
Гъэхэр уогъак1уэ,си псэр уэ уи лъыхъуак1уэщ.
Уэ зырщ фо к1адэм псэк1э хуэзгъадэр,уей.

Ежьу:

Псэм и дахэ сыкъомыгъанэ,
Си гу упэсщ1ыу,сощ1 тхьэлъанэ.
Хэт ди лъахэм упэсщ1ын,
Псэм ухэлъмэ ухэзмыхын,
Си псэу дэхащэ,
Си гухэлъ гуащэ.

2.
Жэщыр хок1уатэр,мазэр хок1уадэр,уей.
Уджыжь мэкъамэр къытк1эщ1ок1уатэр,уей.
Уи нит1 я гъуазэу,вагъуэр схузэщ1эгъанэ,
Вагъуэр щхьэцыгъуэм хызоухуанэ,уей.

Ежьу:

Псэм и дахэ,гухэлъ 1уданэ,
Гур мэгъынанэ, ещ1ри гукъанэ.
Уи лэгъунэр схузэ1ух,уи гур сэ схузэлъэ1ух,
Си псэу дахащэ,си гухэлъ гуащэ.

Другие песни исполнителя:

  • пс.,мэкъ.Думэн М. Псэр зыхуэусэ 1. Псэр зыхуэусэурэ пщащэ дэхащэ, Пшынэбзэ щабэр зи щэху. Зи лэгъунэбжэри си гум и лъащ1э, Си лъагъуныгъуэ нэхутхьэху. Ежьу: Уэ къоджэр мы си псэр къызэ1ущащэ, favicon online.lenta.com Перейти Псэр зыхуэусэ си нэху. Мазэ бзыгъэр зыхуэзгъэфащэ, Си пшынэбзэ щэху. 2. Набдзэ къурашэхэм къыщ1эплъ нэ п1ащэ, Си лъагъуныгъэм и пшэплъ. Зи щхьэцыгъуэшхуэхэр си гум и фащэ, Мэзэгъуэ пшыхь хэт сэхусэплъ. Ежьу: Уэ къуоджэр мы си гур къызэ1ущащэ, Пшынэбзэ 1эф1ым хэсща. Мазэ бзыгъэр зыхуэзгъэфащэу, Си гум къыхиха. Повтор первого куплета.