Русские песни

Песня «Hagyalygye»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

сл.и муз.Тимур Лосан
Звукозаписывающая студия Аслана Лиева

Нэкъуэлэн.
1.
Бжьыхьэм чэзур ирехьэкl.
Сэри зэ си дыгъэр къыкъуокl.
Мо щхьэкlэм щылыд мыlэрысэ,
Си гуакlуэр уэ схуэгъэlэсэ.
Уэ узот мы бжьыхьэм и фэплъхэр,
Вагъуэ иж а пфlэфlу узэплъхэр,
Дахагъэ гуашэ соублэ!
Ежьу.
Нэкъуэлэн сыхуозэри
Си къэшэнщ жызоlэрэ
Дыкъафэн щlыдодзэри
Дыунэнщ жыдоlэрэ
Дыпсоун щlыдодзэри
Хъуапсэ ин дыхуокlуэрэ
Фlыгъуэ псом дыхешэри
Дыгъэ шыр къытхуопсыр!!!
2.
Дыгъэр зи нэгум къыщепс,
Сегъэнэху,уи плъэкlэр сфlэфlыпсщ.
Си нэхур уогъэщ узиlэхукlэ,
Мыункlыфlыу къаблэ сыпсоухукlэ.
Нэкъуэлэн си гущхьэм щошэсри,
Нэкъуэлэн си гущlэм щопсыхыр
Дахагъэ гуашэ доублэ!
Ежьу:

Другие песни исполнителя:

  • Къафэт дахащэ,1эгур мэщащэ уей. Пшынэ бзэрабзэ гук1э 1ущащэ уей. Гъэхэр уогъак1уэ,си псэр уэ уи лъыхъуак1уэщ. Уэ зырщ фо к1адэм псэк1э хуэзгъадэр,уей. Ежьу: Псэм и дахэ сыкъомыгъанэ, Си гу упэсщ1ыу,сощ1 тхьэлъанэ. Хэт ди лъахэм упэсщ1ын, Псэм ухэлъмэ ухэзмыхын, Си псэу дэхащэ, Си гухэлъ гуащэ. 2. Жэщыр хок1уатэр,мазэр хок1уадэр,уей. Уджыжь мэкъамэр къытк1эщ1ок1уатэр,уей. Уи нит1 я гъуазэу,вагъуэр схузэщ1эгъанэ, Вагъуэр щхьэцыгъуэм хызоухуанэ,уей. Ежьу: Псэм и дахэ,гухэлъ 1уданэ, Гур мэгъынанэ, ещ1ри гукъанэ. Уи лэгъунэр схузэ1ух,уи гур сэ схузэлъэ1ух, Си псэу дахащэ,си гухэлъ гуащэ.
  • Адыгэ уафэ, адыгэ щlылъэ, Уэгум сихьамэ щlылъэр си плъапlэщ. Адыгэ уафэ, адыгэ щlылъэ, Уи лъахэм ситмэ дунейм сытеткъэ. Уи къалэщхьиблым зыкъырагъэщхьу Вагъуэ зэшиблыр жэщкlэ зэщlоблэр А блым ейанэу, нэхъ ебжьыфlэкlыу Си гурыфlыгъуэр адыгэ хэкукъэ. Уи губгъуэ куэщlыр пшэплъыу хэдыкlыр Тэрч къызэрокlри псыр зызэхешэр. Шым сыгъэшэси дэни сыгъакlуэ, Вагъуэ жыпlамэ дыгъэр къэсхьынкъэ. Уинэр зыдэплъэм уилъэр лъоlэсыр, Гум имылъами улъэlэсакъэ. Адыгэ уафэ, адыгэ щIылъэ, Уи лъахэм ситмэ дунейм сытеткъэ.