Русские песни

Песня «Къафэ, си дыгъэ»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Къафэ- джэгум сыхэши,
Гум и пшынэбзэм къедаIуэ.
Си псэм и зы дурэши
Къэмынэу, уэ зым уи плъапIэщ.

Ежьу:
Къафэ- къафэ, си дыгъэ!
Къафэ- къафэ си мазэ!
Нэ дахитIыр къэгъафэ,
Нэсып вагъуэу къыздэфэ

Уэ уи нитIым сыщIэплъэм
Гъуджэ пэлъытэу сыкъощыр
Мазэр вагъуэхэм пэплъэм
Пшэ зэхыхьахэм къыхощыр

Ежьу:
Псыежэхыр Iущащэу,
Уэ уи хъыбар къысхуеIуатэ.
Си гурылъхэм хуэфащэу
Лъагъуныгъэшхуэу мэбатэ

Ежьу:
СощIэ, си лъагъуныгъэр
ГурыщIэм къыщыгъэгъащи
Къафэ, си псэм и дыгъэ
Насыпыр уэрщ зыхуэфащэр!

Другие песни исполнителя:

  • сл.и муз.Тимур Лосан Звукозаписывающая студия Аслана Лиева Нэкъуэлэн. 1. Бжьыхьэм чэзур ирехьэкl. Сэри зэ си дыгъэр къыкъуокl. Мо щхьэкlэм щылыд мыlэрысэ, Си гуакlуэр уэ схуэгъэlэсэ. Уэ узот мы бжьыхьэм и фэплъхэр, Вагъуэ иж а пфlэфlу узэплъхэр, Дахагъэ гуашэ соублэ! Ежьу. Нэкъуэлэн сыхуозэри Си къэшэнщ жызоlэрэ Дыкъафэн щlыдодзэри Дыунэнщ жыдоlэрэ Дыпсоун щlыдодзэри Хъуапсэ ин дыхуокlуэрэ Фlыгъуэ псом дыхешэри Дыгъэ шыр къытхуопсыр!!! 2. Дыгъэр зи нэгум къыщепс, Сегъэнэху,уи плъэкlэр сфlэфlыпсщ. Си нэхур уогъэщ узиlэхукlэ, Мыункlыфlыу къаблэ сыпсоухукlэ. Нэкъуэлэн си гущхьэм щошэсри, Нэкъуэлэн си гущlэм щопсыхыр Дахагъэ гуашэ доублэ! Ежьу:
  • пс.Иуан В. мэкъ.Иуан Б. Адыгэ хэку 1. Си Къабэрдей,си дуней гуапэ, Уэ уи фэ зыми сэ езмыплъ. Зэлъа къурш нэк1ухэр адэжь напэу, Тхъумэну къытхуэпщ1ащ фэеплъ Ежьу: Адыгэ хэку,адэжь щ1ыналъэ, favicon letu.ru Перейти Дунейм и фыгъуэ и жэнэт. Сэ пхузоусыр уэ пшыналъэ, Уэрэдыр гуапэу къыздэ1эт. 2. Си Къабэрдей,уи щ1ылъэрщ япэу, Лъэбакъуэ ц1ык1ухэр сэ щысчар. Сф1эмащ1эщ ноби гур щыхуабэу, Сэ уи щ1ыналъэу зэпысчар. Ежьу: 3. Си Къабэрдей,уэращ си хэкур, Уи щ1ылъэрщ сэ сыкъыщалхуар. Арщ щ1ыпхуэусэр уэ мы си гур, Уэращ къежьап1э сэ схуэхъуар. Ежьу:
  • пс.,мэкъ.Лосэн Т. студия звукозаписи Аслана Лиева. Мэздэгу къафэ. 1. Джэгу уахыхьэмэ пф1эдахэу, Къафэ щ1ык1эхэм уахоплъэ, Я пшыналъэхэм толъалъэр 1эгу. Зи къэфэгъуэхэр тырашэ, Хошэрашэри ходжагуэ, Зи джэгуэгъуэхэм уащ1оплъ я лъэгу. Ежьу: Лъапэрыфэк1э щ1ырадзэ, Къафэ к1ыхьыри ярешэ. Лъапэлъэфыри нашэщ1мэ, Къэмыфэфыми ирещ1э. Гуащэгъазэк1э тевгъазэ, Т1урыт1къафэри ирек1уэ, Закъуэкъафэк1э хэшэжи, Къафэкъуаншэк1э зывгъазэ. Зэблэк1ыгъуэхэр ныреси, Си къэфэгъуэри къызносыр. Мо уджыжьыри къэ1эгъуэм, Зэ1эпэгъуурэ теджагуэ. ****************** Сэ къэфэк1эхэм нэхъ сф1эф1у, Лъапэрисэк1э езгъажьэм. Си къэшэнри къыдашмэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. 1эгуауэк1эхэр вгъэбатэ, Мо утыкуыри симащ1эщ. Си гухэлъыри мэятэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Нэхъыбэ1уэрэ мэздэгу сыкъырефэ. Уарира рирадэ,уарирадэрэ рирадэ, Уарира рирадэ, Ди къэфэгъуэхэр зэтохуэ дахэм! 2. Ди къэфэк1эхэм я гуащ1эр, Сэ зы мащ1эрэ схэлъыфтэм, Си гухэлъыри зэ бжес1эфынт. Ди зы мащ1эр куэд тщ1ыфрэ, Зэ зэхуэк1уэрэ ек1уэк1мэ, Уджэраджэурэ,Джэгужь апщий! Ежьу: