Русские песни Азербайджанские песни Узбекские песни

Песня «Si kashen»
исполнителя Азамат Беков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Бадзэуэгъуэ дыгъэм щӏыгур къигъажьэу
Жьэражьэу уэгум къыщиувакӏэ
Зиӏэтрэ ӏуплъэмэ зыгъэукӏытэу
Зыгъэупщӏыӏури сэ си къэшэнщ.

Тенджызыр губжьрэ тенджызыр къиурэ
Къэукъубияуэ щызэрызехьэкӏэ
Щхьэщыхьэрэ хэплъэмэ зыгъэукӏытэу
Зыгъэувыӏэри сэ си къэшэнщ.

Бадзэуэгъуэ махуэм я нэхь кӏыхьыгъуэм
Аргъынэм ӏуту езылъэщӏэкӏхэм
Ягу къыщыридзэкӏэ шэмэдж дэдзэнхэр
Ящызыгъэгъупщэри сэ си къэшэнщ.

Мэлыхъуэ цӏыкӏухэу къущхьэхъум тесхэу
Гъатхэри бжьыхьэри зылъэзыгъэӏэсхэм
Я гъуэмылашэр щалъэӏэсыжкӏэ
Къызэреупщӏри сэ си къэшэнщ.

Пщыхьэщхьэ пшапэм си мыӏуэхущэу
Гупэ уэрамымкӏэ зыщыблезгъэхкӏэ
Тхылъым бгъэдэсу нэхур зыгъэщу
Слъэгъуа хъыджэбзри сэ си къэшэнщ.

Пщыхьэщхьэ пшапэм еша-елӏауэ
Лӏы гуп зэхэсым къащыӏурыплъэкӏэ
Зи гугъухэр ящӏ пэтми яхуэмыухыу
Нэху къатезыгъащхьэри сэ си къэшэнщ.

Другие песни исполнителя:

  • пс.,мэкъ.Думэн М. Псэр зыхуэусэ 1. Псэр зыхуэусэурэ пщащэ дэхащэ, Пшынэбзэ щабэр зи щэху. Зи лэгъунэбжэри си гум и лъащ1э, Си лъагъуныгъуэ нэхутхьэху. Ежьу: Уэ къоджэр мы си псэр къызэ1ущащэ, gazprombank.ru реклама Подробнее Псэр зыхуэусэ си нэху. Мазэ бзыгъэр зыхуэзгъэфащэ, Си пшынэбзэ щэху. 2. Набдзэ къурашэхэм къыщ1эплъ нэ п1ащэ, Си лъагъуныгъэм и пшэплъ. Зи щхьэцыгъуэшхуэхэр си гум и фащэ, Мэзэгъуэ пшыхь хэт сэхусэплъ. Ежьу: Уэ къуоджэр мы си гур къызэ1ущащэ, Пшынэбзэ 1эф1ым хэсща. Мазэ бзыгъэр зыхуэзгъэфащэу, Си гум къыхиха. Повтор первого куплета.